Heřman z Hradce - český šlechtic k roku 1360 (1350-1365)

Inspirace pro začínající, rady, fotografie, odkazy...
Zamčeno
Avátar uživatele
maser
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2705
Registrován: Po 25. Srp 2008 14:07:39
Místo/Bydliště: Jindřichův Hradec
Kontaktovat uživatele:

Heřman z Hradce - český šlechtic k roku 1360 (1350-1365)

Příspěvek od maser »

O postavě:

Heřman z Hradce (lat. Hermann de Novadomo).
Vlastnil Štamberk u Telče, Dačice, Kunžak, Žirovnici a vládu na Hradci nastoupil r. 1399 jako poručník sirotků.
Narodil se kolem roku 1338 rodičům Oldřichovi III. z Hradce a jeho druhé manželce Kláře z Bílkova. Jeho sourozenci (všichni z prvního manželství s Markétou z Korutan) byli Anna, která však roku 1362 umírá, Oldřich (IV.), Jindřich a Menhart. Měl tři děti, všechny však umírají během jeho života či krátce po něm (Klára † 1389, Menhart † asi mezi 1391-3, Eliška † 1417).
Heřman byl podvakráte ženat, první manželka Kunka umírá k roku 1380, po její smrti se oženil s Petruškou, která umírá po r. 1385. Obě manželky jsou však dnes nedohledaného původu.
Po otcově smrti roku 1348 získává statky, podle kterých se ustaluje jeho predikát. Získává polovinu Jindřichova Hradce (druhou bratr Jindřich), čtvrtinu města Slavonic (jako každý z jeho bratrů) a zboží Bílkovské s hradem Šternberkem. Protože měl Oldřich nejmenší podíl, ostatní bratři mu dopláceli jistou hotovost, která však není uvedena (Teplý 1927, 113).
Po několika letech (r. 1354) se však bratři kvůli dluhům Oldřichových statků (zadlužených otcovými válečnými taženími) nepohodli a došlo k novému dělení. Tentokrát zdědil Heřman opět půl Hradce, zboží Bílkovské a čtvrt Slavonic, městečka Kunžak a Strmilov s příslušenstvím a druhou polovinu Číměře (druhou půli Oldřich).
Rozdělení města na dvě poloviny však městu neprospívalo a jeho jednota se rozpadala a hospodářsky upadalo. Pravděpodobně proto vydal Karel IV. (18. 6. nebo 18. 7. t. r.) Heřmanovi list, který zabezpečoval lepší podmínky na spojení jeho (Heřmanových) statků s Oldřichem a jeho statky. Písemně to však bylo stvrzeno až 5. 8. 1358 a bratři vešli do nedílného stavu na hradě Bílkově a na svých dílech ve Slavonicích.
Heřman měl ze svých majetků nejraději Jindřichův Hradec. Fr. Teplý (1929, 116) uvádí výňatek z pamětnice (kroniky), kde radní píší: "Předkové naši pan Jindřich z Hradce z jedné a pan Heřman a pan Menhart, syn jeho, odtuž z Hradce z strany druhé, město toto Hradec rozdílně drževše každý pán zvláště, p. Jindřich totižto stranu svou a lidi z strany jeho obývají a p. Heřman s p. Menhartem z strany své lidi také za nimi obývajíce v městech a podměstích právy a svobodami obdařili jsú…".
Mezi lety 1383 - 1396 zasedá na zemském soudu a v téže době činí mnohá zbožná dobročiní jako např. 15. června 1383, kdy dává 10 kop ročního důchodu ze vsí Mostů a Suchdola u Kunžaku na nový oltář sv. Petra a Pavla ve farním kostele v J. Hradci, nebo daroval světskému knězi Jiříkovi (oltářníkovi) a jeho nástupcům dům v Hradci.
Fr. Teplý taktéž uvažuje o tom, že městský farní kostel mohl vznikat z popudu Heřmana a jeho bratra již od roku 1380 - 1397. Kostel byl vysvěcen pro patronku řádu Německých rytířů (její Nanebevstoupení), kteří také přispěli financemi i prací, stejně jako měšťané, které kromě sebe a bratrů nezapomněl Heřman uvést v erekční listině. Na fungování kostela přispíval platem 8 kop, 37 grošů a 4 penízků získaných na vesnicích Pístině u Stráže.
Na Heřmana jako fundátora může ukazovat i erb nad bývalým hlavním vstupem do chrámu. Odpovídal by druhému typu jeho erbu uváděného na pečetích v letech 1384 - 1388 (obr. 1.).
Po smrti své dcery Kláry (klarisky v Krumlově) věnoval pro její duši a duši její matky r. 1389 (28. října) plat ve vsi Kánicích. Taktéž prodal svůj díl ve Slavonicích a kvůli možnosti práva královské odúmrti, vložil r. 1383 v desky zemské své statky pro svého příbuzného Oldřicha z Rožmberka, kterého s jeho synem ustanovil poručníkem svých dětí. Manželce Petrušce pak nechal zapsat vesnice u Bílkova.
Kolem roku 1358 stavěli společnými silami Oldřich a Heřman z Hradce hrad Roštejn kousek od Telče a od Marše z Mutic zakoupili zboží ve Veleší, Hříšicích a Strachoňovicích, které si dali zapsat v Brně do moravských zemských desk.
Další zmínky o Heřmanovi pochází z 50. let 14. století, kdy se jeho bratr Jindřich nepohodl s Vilémem z Landštejna ohledně kupeckých stezek. V dlouholetém sporu musel Heřman s bratry Oldřichem a Menhartem zaplatit 2000 kop grošů za zajatého bratra Jindřicha, kterého zajala německá šlechta (r. 1352). Výkupným přišli o mnoho starých rodových držav. Uhlíky nesváru se však nadále znovu zažíhali a spor trval až do roku 1354. Do dění musel zasahovat i Karel IV., který se snažil několikrát znepřátelené hradecko-landštejnské strany usmířit. Boje zasáhly až do přilehléhlo Rakouska (více o tomto nesváru Teplý 1929, 121-125).
Heřman se přidal na bratrovu (Jindřichovu) stranu i tehdy, když se J. zapletl do sporu s pány na Bítově. V ten čas na Hradecku zavládlo bezvládí a anarchie a po lesích číhalo mnoho lapků. Tento spor trval osm let a skončil někdy k roku 1360.
K 25. 7. 1389 je datováno nejstarší dochované privilegium hradecké vrchnosti od Jindřicha III. z Hradce. Tomu pravděpodobně předcházelo i nedochované privilegium Heřmana a jeho syna Menharta z Hradce a mohlo být téhož znění.
Veliký rozmach Hradce nastal koncem Heřmanova života, když král Václav IV. potvrdil ustanovení svého otce Karla, že všechny cesty od Českých Budějovic k Mühlviertelu a Cáhlovu a zpět mají vést přes Hradec. Město se tak stalo důležitým obchodním bodem na spojujícím Čechy, Moravu a Rakousko.
O sklonku života Heřmanova se ještě můžeme dozvědět, že s Janem mladším z Hradce daroval dům a městiště u konce Zárybnického mostu na výstavbu nového špitálu pro chudé (dnešní sv. Alžběta). 17. 4. 1399 vyžádal Heřman u pražského biskupa Jana odpustky na 40 dní pro ty, kteří navštíví tento špitál a pomodlí se v kleče 5 otčenášů, 7 zdrávasů a po zpovědi dají na stavbu špitálu dar.
Taktéž byl v posledních letech členem dvorského soudu (1394) a později tzv. Panské jednoty, brojící silně proti králi Václvovi IV. Zde však hrál jen vedlejší roli vedle svých bratrů (hlavně Jindřicha), (Spěváček 1986, 236, 295).
Heřman umírá bez bližšího časového určení roku 1404. Z kusých zpráv si o něm můžeme utvořit alespoň rámcový obraz jeho osobnosti: patřil sice k vysokému rodu, ale jeho politické ambice nebyly vysoké a svůj život trávil v kraji svého narození při správě, obnově a zvětšování svých majetků - vlastnil pozemky v Čechách i na Moravě.
Tento velmož patřil k mnohým kteří tvořili naše dějiny, ačkoli jsou dnes takřka zapomenuti.

Hlavní opěrné body ve vlastnictví Heřmana z Hradce (k roku 1358, vesnice nezobrazeny):
Obrázek

Reenactment:
Pro rekonstrukci je zvoleno období 50. - počátku 60. let, tedy doba sporu s pány z Landštejna, Jiřím z Walsee (a jeho spojenci) a pány z Bítova, kde sice Heřman nehrál hlavní roli, ale více či méně se vojenských akcí na pomezí jihovýchodních Čech, jihozápadní Moravy a přilehlého Rakouska účastnil jako opora svých bratrů (minimálně diplomaticky).
Heřmanovým zájmem je tedy především správa svých a jiných rodových statků v intencích vítkovského myšlení - zájem má především na svém blahu.
V rekonstruovaném období je Heřmanovi kolem 20 let, je tedy na začátku své politické kariéry. Založením je konzervativní (jak v myšlení, tak i odívání) a řídí se zvykovým právem a tradicemi. Aktivně se účastní turnajů a především má zálibu v lovech (sokolničení) a gastronomických požitcích. Vládne slovem i písmem a v rámci karlovského šiku zastává post notáře. Patronkou je Panna Maria (dle dobového mariánského kultu).
V rámci družiny je budována těžkooděná jednotka z 50. let, kde se pohybuje i pár lehko oděnných družiníků.

Erb (dle pečetí):
V Sedláčkových Atlasech můžeme dohledat hned jeho tři varianty, měnící se v průběhu života hradeckého pána:
Obrázek

Pravděpodobná podoba tinktur erbu:
Obrázek

1. Pečeť o průměru 25mm, SOA Třeboň - cizí rody, karton 93, inv. č. 19 ze dne 19. 6. 1370.
2. Heřman I. z Hradce - pečeť o průměru 21mm, SOA Třeboň, cizí rody, karton 61, inv. č. 45 ze dne 16. 11. 1384.
3. Heřman I. z Hradce - pečeť o průměru 24mm, SOA Jindřichův Hradec - RA z Hradce listiny 46/38 ze dne 10. 9. 1391.

Pro rekonstrukci postavy je využito nejstarší zobrazení kruhové pečeti z roku 1370. Na kosém erbu s pětilistou růží je usazena kbelcová helma s pokryvadly a klenotem tvaru pětilisté růže. Podklad tvoří kosočtverci poseté pole s gotickými čtyřlisty uvnitř. Opis: +S(igilum).DOMINI HERMANNI.D(e).NOVADOMO+ neboli +P(ečeť).PÁNA HEŘMANA.Z.HRADCE.+

Replika typáře:
Obrázek

Genealogická tabulka:

Obrázek
Juřík, P. 2010, s. 104

Použitá literatura:
Bistřický, Jan 2005: Do husitských válek, in: Dačicko, Slavonicko, Telčsko. Vlastivěda moravská (ed. Nekuda, V.), Brno 161-186
Hodeček, Dalibor: Dějiny Starého hradu v Želetavě. Západní Morava, XII, 5-17
Juřík, Pavel 2010: Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů, Praha
Kolář, Martin - Sedláček, August 1902: Českomoravská heraldika, Praha
Sedláček, August 1925: Českomoravská heraldika, část zvláštní, Praha
Sedláček, August 2003: Atlasy erbů a pečetí české a moravské šlechty, Praha
Spěváček, Jiří 1986: Václav IV., 1361-1419. K předpokladům husitské revoluce. Praha
Teplý, František 1927: Dějiny města Jindřichova Hradce, Dílu I. svazek 1., Jindřichův Hradec

Fotografie jsou vlastní, případně použité z alb těchto autorů:
http://leeloo125.rajce.idnes.cz/
http://mikey88.rajce.idnes.cz/
silva-nortica.blog.cz
Avátar uživatele
maser
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2705
Registrován: Po 25. Srp 2008 14:07:39
Místo/Bydliště: Jindřichův Hradec
Kontaktovat uživatele:

Re: Heřman z Hradce - český šlechtic k roku 1360 (1350-1365)

Příspěvek od maser »

Listiny, v níž se jmenuje Heřman z Hradce (svědek, vydavatel etc.): (mnou dohledané)

Obrázek

SOA Jindřichův Hradec

1353, únor 6., Praha
Karel, král římský a český, uděluje Heřmanovi z Hradce za věrné služby Jindřicha z Hradce a jeho bratří povolení, aby směl svoje statky, kdyby zemřel bezdětný, rozdělit mezi svoje bratry.

Originál latinsky, listina zcela, pečeť Karlova z přirozeného vosku (velká) jen ve 2 zlomcích.
Inv.arch. z roku 1737: B136
CDM VIII/190

1359, červenec 13., b.m.

Vojíř z Landštejna ustanovuje, aby kdyby zemřel bezdětek, byl rybník, který dostal od Heřmana z Hradce a který leží na říčce Hostic při zemské cestě z Bystřice do Wignaw, odevzdán Heřmanovi a jeho bratrovi Oldřichovi. Kdyby však zanechal syna, dostane tento půl rybníka. Dále odkazuje oběma bratřím z Hradce svůj rybník nad Hostic nade vsí Číměří. Svědčí: Jan, probošt mělnický, Leutold a Vítek z Landštejna, Jeník z Mezimostí a Břeněk z Březnice.

Originál německy, listina zažloutlá, ale zachovalá, 6 pečetí zachovalých, z nich první 4 landštejnské z červeného vosku, ostatní z přirozeného Skříň D

1382, říjen 6., Praha
Heřman z Hradce se zavazuje Jindřichovi ml. z Hradce, synovi nebožtíka Jindřicha st. z Hradce, že mu jeho statky v Čechách a na Moravě, které nyní podle zápisu v deskách zemských drží, kdykoliv zase na vyzvání navrátí.
Svědčí: Petr ze Šternberka, Jan z Michalovic, Břeněk ze Skály, Konrád ze Skály, Konrád ze Lnář, Sezima a Hynek bratří z Ústí a Zbyněk z Kamenice.

Originál latinsky, listina zachovalá, pečeti Heřmanova (1) a pánů z Ústí (6. a 2.) chybí, ostatní z vosku přirozené barvy zachovalé.
Inv. arch. z roku 1737: R 580
RBM III, str. 39, č. 60

1383, červenec 5.
Oldřich z Rožmberka a syn jeho Jindřich se zavazují Heřmanovi z Hradce, že jeho statky v Čechách, které byli pro jejich větší bezpečnost převzali, dají kdykoliv na vyzvání z Hradce na útraty pána z Hradce z desk zemských vymazat a jemu je zase odevzdají.
Svědčí: Hynek z Ústí a Litvín z Nemyšle.

Originál latinsky, listina zachovalá, pečeti rožmberské a Hynkova z vosku červené barvy, Litvínova barvy přirozené, vesměs zachovalé.
Inv. arch. z roku 1737: B 162 (špatný regest!)
RBM III, str. 43, č. 72

1404, listopad 15., Telč
Lacek z Kravař, pán na Helfenštejně a Jiřík z Lichtenburka, pán na Bítově prodávají panu Oldřichu z Hradce a jeho dědicům hrady Bílkov a Šternberg u Telče s příslušenstvím kteréžto byl Heřman z Hradce uložil pro Jana z Kravař jinak z Krumlova a svou dceru Elišku z Hradce.
Svědčí: Petr z Kravař na Plumlově, Litold z Lichtenburka na Bítově Albrecht ze Šternberka jinak z Lutova a Albrecht z Lichtenburka jinak z Bítova.

Originál česky, listina a všech 6 pečetí (z nichž Lackova a Šternerkova z vosku barvy černé, ostatní červené), zachovalé
Inv. arch. z roku 1737: K 405
Kopičková, RBM III, č. 512, s. 205-206
AČ II, 329
Dačický listinář s. 17-18


Dačický listinář

1363, 16. února, Jindř. Hradec
Petr a Jošt z Rožmberka urovnávají spor spolu s Albrechtem z Pucheimu a Janem z Meziřící, který byl mezi Jindřichem, Oldřichem a Heřmanem z Hradce na jedné a mezi Jindřichem, Janem a Jiřím z Bítova na druhé straně o moravská zboží.

Archiv J. Hradec, deset pečetí (6. chybí).
DL, s. 13
CDM IX., str. 222, č. 303,

Desky zemské brněnské

B III, 249 a 254 s32, rok 1358
B III, 531, s42, rok 1360
B IV, 318, s60, rok 1365
B IV, 431-432, s67, rok 1366
B V, 169-172, s80, rok 1369
B VI, 29 a 31, s103, rok 1373
B VI, 167, s110, rok 1374
B VI, 291, s116, rok 1376
B VI, 482, s126, rok 1376
B VI, 533, s130, 1378
B VI, 569, s132, rok 1378
B VI, 633, 636 a 643, rok 1378 a 1379
B VI, 653 a 657, s137, rok 1379
B VII, 1, s40, rok 1385
B VII, 32, s156, rok 1385
B VII, 35, 36, 37, 40, 44, s157, rok 1385 - výčet majetku HZH
B VII, 119, s160, rok 1385
B VII, 172, s162, rok 1385
B VII, 284, s166, rok 1385
B VII, 367, s170, rok 1386
B VII, 441, s174, rok 1386
B VII, 460, s175, rok 1386
B VII, 625, s183, rok 1390
B VII, 775, s193, rok 1390
B VII, 986, s203, rok 1392
B VII, 1126, s210, rok 1392
B VII, 1149, s212, rok 1392
B VIII 221, 223, 224, 225, 226, s228, rok 1399
B VIII, 270, s231, rok 1399
B VIII, 601, s250, rok 1406
B VIII, 610, 612, s251, rok 1406
Rejstříková hesla: s475, s121

Listiny online zpřístupněné na monasterium.cz

Signature: 19
1370, červen 19., /Sezimovo/ Ústí
Oldřich z Ústí se zavazuje svému bratru Sezimovi, proboštu týnskému a kanovníku pražskému, zastoupenému bratřími Petrem, Janem a Oldřichem z Rožmberka, Benešem rec. Krabice /z Veitmile/, Boršem Bechyňským a Stiborem Litoměřickým arcijáhny a kanovníky kostela pražského, ke splnění uvedených podmínek smlouvy o společném užívání svých statku a statku svého zemřelého bratra Jana z Ústí: t. zn. Hradište /Hory Tábor/, Sezimova Ústí /Ústí/, Mešic, Čekanic, Cáble a Dubce. Oldřich z Ústí - s. Svědkové: Oldřich z Hradce - s, Herman z Hradce - s, bratři, Jindřich z Hradce, jejich vnuk - s, Jindřich ze Stráže - s, Ondřej z Řečice -s , Mikuláš z Borotína - s, Vilém ze Želce - s.

Secondary Literature:
• z Ústí 1

Signature: 45
1384,listopad 16., Nové Hrady
Oldřich z Rožmberka a jeho syn Jindřich, kteří zdědili po Petrovi a Janovi z Rožmberka všechny statky, se zavazují, že provedou darování a nařízení testátoru. Oldřich z Rožmberka - s, Jindřich z Rožmberka - s. Svědek: Herman z Hradce - s.

Secondary Literature:
• z Rožmberka 5/4

Signature: 65
1390,leden 26.
Herman z Hradce se zavazuje, že neučiní nic proti Jindřichovi z Hradce ani proti Jindřichovi z Rožmberka a Markvartovi z Pořešína, rozhodčím v jejich sporu. Herman z Hradce - s. Svědek: Jan z Hradce - s.

Secondary Literature:
• z Hradce 4b

Signature: 69
1391,leden 15., /Český/ Krumlov
Jan z Hradce pojištuje své manželce Kateřině z Velhartic její věno 2 500 kop českých grošů, jež jí vyplatil Jindřich z Rožmberka. V případě Jindřichovy smrti se zaručuje Zygestovi lantkrabeti z Leuchtenberka a Vilémovi z Landštejna. Jan z Hradce - s. Svědkové: Herman z Hradce - s, Oldřich z Hradce /?/ pečetí Jindřicha z Hradce.

Editions:
• Schmidt-Picha, UB. der Stadt Krummau I., str.103, c.364
Secondary Literature:
• z Hradce 5

Signature: 127
1364,prosinec 12., Deštná
Bratří Menhart a Herman z Hradce, pro zaplacení dluhu, pozůstalých jim po zemřelém otci Jindřichovi, prodávají bratřím Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi z Rožmberka městečko Deštnou a vesnice Březinu a Jižnou za 1.068 kop gr. a 20 gr. den. pr. Menhart z Hradce - s, Herman z Hradce - s. Svědkové: Sezema z Ústí - 0, Oldřich z Ústí - 0, Ondřej z Řečice - s, Jindřich ze Stráže - s, Vilém z Nalžovic - s, Mareš z Ústrašína - s, Petr z Malovic - s, Henzlín z Vydří - s.

Secondary Literature:
• Choustník II 78 3

Signature: 818
1364,květen 1., /Český/ Krumlov
Bratří Oldřich a Herman z Hradce se dohadují se svým otcem, sirotky po zemřelém Jindřichovi a jejich poručníky Petrem, Joštem, Oldřichem a Janem z Rožmberka o společném držení patronátu kostela ve Slavonicích. Oldřich z Hradce - s, Herman z Hradce - s.

Editions:
• Bretholz, CDM XV., str.75-76, c.93
Secondary Literature:
• Slavonice II 450 1
silva-nortica.blog.cz
Avátar uživatele
maser
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2705
Registrován: Po 25. Srp 2008 14:07:39
Místo/Bydliště: Jindřichův Hradec
Kontaktovat uživatele:

Re: Heřman z Hradce - český šlechtic k roku 1360 (1350-1365)

Příspěvek od maser »

Bojový kroj:

Zbroj je koncipovaná na přelom 50. a 60. let, ale s dílčími obměnami je použitelná na 40. - 70. léta 14. století.
Základ tvoří kroužková košile s dlouhým rukávem a stojáčkem na prošívanici. Nohy jsou kombinované se zavíratelnou lýtkovou částí a kroužkovou botou. Ruce kryje kroužkové pletivo doplněné o železné myšky na lokty, jednoduché ramenní pláty a rukavice s pohyblivým zápěstím (rané přesýpací hodiny, typické pro danou dobu). Tělo kromě kroužkové košile kryje plátový kabátec s opěrkou kopí a řetězy na uchycení zbraní a kbelce. Hlavu kryje šlap (basinet) s kroužkovým závěsem a hledím tvaru předchůdce psího nosu. Po sejmutí hledí lze nosit šlap v kombinaci s kbelcovým helmem.

Základní inspirací jsou náhrobky a obrazové prameny z našich a německých zemí 50. - poč. 60. let.
Obrázek Obrázek Obrázek
Vlevo: Albrecht II. von Barby, 1358, Německo, Sasko-Anhaltsko, Barby, evang. kostel
Uprostřed: Hrabě Johann II. von Katzenelnbogen, 1357, Německo, Bádensko-Wurtembersko, Eberbach, klášetrní kostel Sv. Marie
Vpravo: majestátní pečeť Rudolfa IV., arcivévody rakouského, 1362

Obrázek
MS-M769, Weltchronik, Regensburg, Německo, cca 1360

Spodní vyměkčovací zbroj
Tvoří jí prošívaná košile zjednodušeného střihu "grande assiette". Vrstvy vnitřních látek se liší dle jednotlivých partií těla. Šněrování a šněrované rukávy.
Obrázek

Kroužková košile:
Obrázek Obrázek Obrázek
Royal armoury Leeds, cca 1340, inv. č. III.1279; Rudolf von Ems, Weltchronik, 60. léta, BSB Cod. germ. 5; Sv. Václav, 1373, Jindřich IV. Parléř

Plátový kabátec:
Vychází z nálezu na hradě Hirchstein u Pasova (NDR) dobových náhrobků a iluminací. Pláty jsou tvarově upraveny pro mou postavu.

Obrázek
Nález z hradu Hirchstein u Pasova (NDR), po r. 1350 (?), hrad zanikl mezi léty 1367-74

Řešení zad:
ObrázekObrázek
Vpravo: Petrus Comestor, Bible historiale (vertaling uit het Latijn door Guyars des Moulins), Den Haag, MMW, 10 B 23
Vlevo: Speculum humanae salvationis - Karlsruhe 3378 - Polovina 14. století

Ochrana ramen
Zvoleny miskovité chrániče č. 3 nalezené z bitvy u Wisby (1361):
Obrázek
Bitva u Wisby, 1361, dle Thordeman 1939: Armour from the battle of Wisby 1361, vol. II, s. 112

Ochrana loktů
Jednoduchá s ozdobným lemem.
ObrázekObrázek
Emauzské ukřižování, Čechy, kolem 1365

Rukavice:
Plátové s pohyblivým zápěstím, typické pro zvolenou dataci. Předchůdce klepsyder (tvaru přesýpacích hodin)
Obrázek Obrázek Obrázek
Vlevo: Hirschhorn, Německo, po roce 1361
Uprostřed: Karlštejn, 60. léta, Kaple Svatého kříže
Vpravo: Maria Strassengel, cca 1360 - STMK, Rakousko

Obrázek

Ochrana hlavy:

Tvoří jí šlap s kroužkovým závěsem a hledím typu "klapvizor". Hledí tvaru přímého předchůdce psího čumáku nalezeného na zaniklé shořelé tvrzi v Siedlatkově v Polsku.

Obrázek ObrázekObrázek
Siedlatkow, po r. 1350

Hledí mám však sundavací, proto můžu alternovat. První možností je hojně používaný trojúhelný nánosník:

ObrázekObrázek

Další variantou je psí čumák (ten je pro mou dataci zatím nedoložen, ale mám ho na akce z pozdější doby). Vyrobeno podle originálu v Higgins armoury.

Obrázek Obrázek
Higgins armoury, Německo, 1360-70

Tradicionalismus a pýcha středověké šlechty ve 14. století byly prezentovány na bojovém kroji mimo jiné kbelcem s pokryvadly a klenotem. Ten je upoután řetězy k plátovému kabátci:
Zatím vlastním kbelc turnajový, usazovaný na holou hlavu, klenot a pokryvadla jsou dle dochovaných pramenů:

Obrázek
Usazení kbelce na holou hlavu, Français 1586 - ca. 1350-1355, Guillaume de Machaut, Poésies, France

ObrázekObrázekObrázek
Vlevo: Jindřichův Hradec, kostel Nanebevzetí Panny Marie, jižní portál (budovaný Heřmanem z Hradce (?))
Uprostřed: Liber depictus, Čechy, okolo 1350 (zobrazen rožmberský příbuzný)
Vpravo: Světová kronika, Regensburg, Německo, cca 1360

Obrázek

"Polní" kbelc usazovaný přes šlap je zadán do výroby a předlohu i výsledek dodám po dokončení.
silva-nortica.blog.cz
Avátar uživatele
maser
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2705
Registrován: Po 25. Srp 2008 14:07:39
Místo/Bydliště: Jindřichův Hradec
Kontaktovat uživatele:

Re: Heřman z Hradce - český šlechtic k roku 1360 (1350-1365)

Příspěvek od maser »

Aktuální stav zbroje:

Kroužková košile se stojáčkem a plným rukávem
Obrázek

Celková silueta oproti hlavního vzoru, Albrechtu II. von Barby (2013)

Obrázek

Obrázek
silva-nortica.blog.cz
Avátar uživatele
maser
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2705
Registrován: Po 25. Srp 2008 14:07:39
Místo/Bydliště: Jindřichův Hradec
Kontaktovat uživatele:

Re: Heřman z Hradce - český šlechtic k roku 1360 (1350-1365)

Příspěvek od maser »

Zbraně:

Meč
Obrázek

Jako vzor pro meč posloužili meče se širokou čepelí 14. století, Oakeshottova typologie XVI (Popis zde: http://www.myarmoury.com/feature_spotxvi.html ).

Za vzor hlavice posloužily odlévané kusy z 13. století. Jsou dozdobeny emajlem:
Obrázek Obrázek
Francie, 13. století

Jako vzor pro pochvu posloužil dochovaný exemplář italského šlechtice Congrade della Scally z 2. 1/4. 14. století.
Rytiny kopírují originál s malými obměnami (např. nahrazení trojlistů pětilistou růží)
Obrázek Obrázek

Řemení je okopírováno ze soch dané datace, doplněné o rytiny a růžičkové bezanty
Obrázek Obrázek
Vlevo:Vídeň, minoritský kostel, kolem 1350
Vpravo: Engelhard von Hirschhorn, kolem r. 1361, Hirschhorn, Neckar, Ersheim

Mečová dýka do párové soupravy
Obrázek

Kopí

obr

Palcát
Obrázek
silva-nortica.blog.cz
Avátar uživatele
maser
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2705
Registrován: Po 25. Srp 2008 14:07:39
Místo/Bydliště: Jindřichův Hradec
Kontaktovat uživatele:

Re: Heřman z Hradce - český šlechtic k roku 1360 (1350-1365)

Příspěvek od maser »

Civilní oděv:

Klobouk
Obrázek

Aktuální civilní oděv
Obrázek

Boty
Používám troje boty: 2 obracenky (vysoké a nízké) a jedny zdobené ražbou

Obrázek

Svrchník a každodenní kabátec
Přílohy
civil 1360.JPG
civil 1360.JPG (68.18 KiB) Zobrazeno 7325 x
Hs 2505, Speculum humanae salvationis, Westfalen od. Koln, um 1360.JPG
Hs 2505, Speculum humanae salvationis, Westfalen od. Koln, um 1360.JPG (66.71 KiB) Zobrazeno 7325 x
silva-nortica.blog.cz
Avátar uživatele
maser
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2705
Registrován: Po 25. Srp 2008 14:07:39
Místo/Bydliště: Jindřichův Hradec
Kontaktovat uživatele:

Re: Heřman z Hradce - český šlechtic k roku 1360 (1350-1365)

Příspěvek od maser »

Stan a jeho vybavení:

Stan
Obrázek Obrázek
Roman du Roy Meliadus de Leonnoys, British Library 12228, Italy Naples, 1352-1362

Stolní nádobí
Jedná se o nádoby jen pro mou potřebu, není to ucelený soubor. V plánu je picí soubor ze skla, picí a stolní soubor z cínu a kuchyňský soubor z keramiky. Zároveň používám dřevěné a proutěné nádobí (ošatky), to ale nemá smysl prezentovat.

Obrázek Obrázek Obrázek

Kovové nádoby (miska na mytí rukou, džbán, pohárky, talíř)
Sklo, číše českého typu, kutrolff, číšky
Keramické poháry s okružím a čtyřlaločným okrajem inspirované nálezy z Jindřichova Hradce

Postel
Dřevěná vyplétaná. Slouží jen pro akce odpočinkového rázu (lovy, turnaje), do polních bitev jí neberu.
Obrázek
silva-nortica.blog.cz
Avátar uživatele
maser
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2705
Registrován: Po 25. Srp 2008 14:07:39
Místo/Bydliště: Jindřichův Hradec
Kontaktovat uživatele:

Re: Heřman z Hradce - český šlechtic k roku 1360 (1350-1365)

Příspěvek od maser »

Žánrové iluminace :)


Obrázek

Obrázek
Přílohy
Nekompletní družina s nekompletní lenní družinou Pavla ze Sovince
Nekompletní družina s nekompletní lenní družinou Pavla ze Sovince
SAM_0516.JPG (175.08 KiB) Zobrazeno 6530 x
silva-nortica.blog.cz
Zamčeno
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 1 host