Latina - Zkratky, hesla atd.

učenci, školy, vědění

Moderátor: Sovinec

Odpovědět
Avátar uživatele
mikey.88
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2716
Registrován: Út 03. Ún 2009 23:42:27
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Latina - Zkratky, hesla atd.

Příspěvek od mikey.88 »

Narazil jsem na zajímavý článek. Bohužel se autor nepodepsal. Veškerý text jsem nijak neupravoval ;)

------------------------------------------------------------------
LATINSKÉ ZKRATKY A NÁPISY

NA CÍRKEVNÍCH A PROFÁNNÍCH STAVBÁCH


Několik slov úvodem

Zkratky, symboly, slova a nápisy, s nimiž se na památkách často setkáváme, mají ustálený význam, některé nám pomáhají odlišit tvůrce díla – umělce od objednavatele, od toho, na jehož náklad dílo vzniklo, právě tak jako kreslíře předlohy grafického listu od rytce nebo litografa apod. Jsou většinou latinské, v minulosti, kdy latina patřila ke všeobecnému vzdělání, tedy mezinárodně srozumitelné. Jejich znalost i dnes nám mnohé ozřejmí a přispěje k hlubšímu poznání a pochopení památky.

Při čtení je třeba pamatovat, že v latině je pro velké V i U stejné písmeno tvaru V (VIVVS – vivus = živý, AVVS – avus = děd), které má v chronogramu stejnou platnost římské číslice V = 5, ale vyžaduje podle znění slova odlišnou výslovnost.

Dále C před měkkými samohláskami – e, i ale také ae, oe – se čte C (CICERO – Cicero, COECVS – cékus = slepý, ECCE – ekce = ejhle), kdežto před samohláskou tvrdou – a, o, u – a před souhláskou se vyslovuje jako K (CATO – Kato, CVRA – kura = péče), AE a OE se vyslovuje přibližně jako ä, ö, tedy všeobecně e, jak bylo uvedeno výše, skupiny TI + samohlásku – TIA, TIE, TIO, TIV čteme jako ci (ETIAM – ecijam = také, PORTIVS – Porcijus, římské jméno, ale TVTIVS, druhý stupeň od TVTVS – tutus = bezpečný, jistý, se vyslovuje tutýjus : je to také značka visacího zámku) ; DI, TI, NI zní dy, ty, ny (v latině se neměkčí – DISTINCTVS – dystynktus = rozdělený, rozlišený, NIHIL – nyhyl = nic).

Klasická latina také nemá písmena CH a Y a setkáme-li se s nimi, okamžitě napovídají, že jde o slovo řeckého původu, latinou přejaté, nebo se Y může objevovat ve středověké latině.

Tolik tedy ve stručnosti k výslovnosti latiny, která nám přiblíží libozvučnost tohoto jazyka, i když všem slovům v nápisech neporozumíme.
A nyní k vlastním zkratkám a symbolům
A abbas - opat
(v kryptogramech a monogramech opatů na klášterních stavbách a předmětech, zpravidla předposlední písmeno)

A.D. – Anno Domini – Léta Páně (LP + letopočet)
ve významu roku od narození Kristova

AEDIFICAT (édyfikát) - postavil

AEDIFICATVM (édyfikátum) - postaveno
(v latině velké V a velké U se píší stejně Ř V)

AMDG (někdy OAMDG)
Ad Maiorem Dei Gloriam (Omnia Ad Maiorem Dei Gloriam)
Pro větší slávu Boží (Vše pro větší slávu Boží)
Zkratka latinské devízy jezuitského řádu – na jezuitských stavbách a předmětech

A. R. D – Admodum Reverens Dominus
Veledůstojný pán (na náhrobku před jménem příslušníka premonstrátského řádu)

AVE – Buď zdráv – byl běžný římský pozdrav při setkání

AVE MARIA – Zdrávas Maria !
slova, jimiž při zvěstování příštího narození Kristova pozdravil archanděl Gabriel Pannu Marii (na gotických obrazech Zvěstování bývají tato slova napsána na mluvící pásce)

del., delin., Delineavit – nakreslil a jméno umělce, který nakreslil rytci předlohu (dole na starých grafických listech)

D. O. M. – Deo Optimo Maximo – Bohu nejlepšímu, největšímu (v začátcích náhrobních a pamětních nápisů, počínajíc renesancí)

D. S. – Dis Manibus
Duším zemřelým, podsvětnímu božstvu (obvyklá zásvětní formule v záhlaví latinských náhrobních nápisů)

ECCE AGNVS DEI (ekce ágnus dejí) – Ejhle Beránek Boží
(nápis na stuze kolem kříže sv. Jana Křtitele, u jehož nohou leží beránek)

ERECTVM (erektum) – zbudováno (vyzdviženo, vztyčeno)

EREXIT – zbudoval a jméno toho, kdo dílo objednal a financoval

ETC. – (et cetera) – a tak dále
(např. jestliže jmenovaná osoba má ještě další tituly, které se v nápisu neuvádějí)

EVECTVM – povýšeno (vyzdviženo)
např. povýšení kostela sv. Vavřince a sv. Zdislavy (Jablonné v Podještědí) na Basiliku minor papežem Janem Pavlem II. :

HOC SS. LAURENTII ET ZDISLAVAE SANCTUARIUM AD BASILICAE MINORIS GRADUM DIGNITATEMQUE A SUMMO PONTIFICE IOANNE PAULO II. EVECTVM EST A.D. 1996
Podle [5]
exc., excud. – excudit (exkúdit) – vytiskl a jméno vydavatele

FIERI FECIT (fijerí fécit) – dal udělat a jméno objednavatele díla

FRA – frater – bratr (před jménem člena duchovního řádu)

FVND., FVNDATVM (fundátum) - založeno

FVNDATOR (fundátor) - zakladatel

FVNDAVIT (fundávit) - založil

H. C. - Honoris Causa
Pro poctu, kvůli poctě (Výraz vyjadřuje ocenění osobních zásluh)

H. S. E. – Hic Situs Est
Zde leží, zde je pohřben (Běžně užíváno na římských náhrobních nápisech)

I. C. N. – In Christi Nomine
Ve jménu Jeříše Krista

IHS – zkratka Iesus Hominum Salvator – monogram Kristův
= Ježíš spasitel lidí, lidstva (nad srdcem se třemi hřeby častý na jezuitských stavbách) )1

I. H. S. V. – In Hoc Signo Vinces = V tomto znamení zvítězíš

ICHTHYS –      - řecké znění slova ryba
jeden z nejstarších křesťanských symbolů, zároveň symbolizuje složeninu počátečních písmen řeckých slov : Iesús Christos Theú Hyios Sótér - Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel

I. N. D. – In Nomine Domini (Dei) = Ve jménu Páně (Božím)

IN MEMORIAM
Na paměť - vyznamenání udílené i. m. = jako posmrtná pocta

INRI – zkratka Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum
(= Ježíš Nazaretský, král židovský)
zpravidla na nápisové bláně nebo na tabulce nad Ukřižovaným (tzv. titulus) )2

inv., Invenit – vytvořil (dílo použité za předlohu grafického listu)

lit., Lithographiert (litografírt) - litografoval

M. – mater – matka – před jménem řeholnice

M. – martyr – mučedník – za jménem světce
(S. FLORIANVS M. = Sanctus Florianus martyr - svatý Florián – mučedník)

O.. a další písmena za jménem řeholníka (také na náhrobcích) značí ordo – řád (v 2.pádě ordinis),
např. O.S.B.– Ordinis Sancti Benedicti – řádu sv. Benedikta

O.V.P. zakončovací zkratka na náhrobních nápisech
Odpočívej v pokoji (téhož významu jako R.I.P.)

P. – pater - otec
před jménem kněze nebo řeholníka

PAX - pokoj, mír

PAX VOBIS – Pokoj vám (nad hřbitovní branou)

pinx., Pinxit – namaloval (často za jménem umělce)

QVIS VT DEVS – Kdo je jako Bůh (nápis na štítu archanděla Michaela)

R.D. - Reverens Dominus
(Důstojný pán) na náhrobku před jménem příslušníka premonstrátského řádu

REN., RENOV., RENOVATVM – obnoveno, renovováno a letopočet, který je tedy rokem obnovy, nikoli vzniku díla

RESTAVRATVM (restaurátum) - obnoveno

RESTAVRAVIT (restaurávit) - obnovil

R.I.P. - REQVIESCAT IN PACE (rekvijeskat in páce)
Ať odpočívá v pokoji
zakončovací zkratka na náhrobních nápisech (téhož významu jako O.V.P.)

S., SANCTUS (sanktus) – svatý, SANCTA (sankta) – svatá (před jménem světce či světice)

SALVE – Buď zdráv – římský uvítací pozdrav
(podobně jako AVE)

SALVETE – Buďte zdrávi
bývá vydlážděno nebo vypsáno ve vstupních prostorách budov z 2. pol. 19. a zač. 20. století

sc., sculp., sculpsit (skulpsit) – vyryl (na grafických listech)

S.J. – Societas Jesu (socijetás jézú)
Tovaryšstvo Ježíšovo – TJ. - čili jezuitský řád
(zkratka uvedená za jménem-příslušnost k tomuto řádu)

SM – Servi Mariae - Služebníci (Panny) Marie (na znaku řádu servitů)

S.M. - Soror Mater - sestra matka (před jménem řeholnice)

SQPR – Senatus Populusque Romanus
senát a lid (národ) římský
objevuje se např. v křížové cestě na znameních (praporcích) římských legií
Písmena SPQO na olomouckém městském znaku znamenají obdobně sněm a lid olomoucký.

SPQAUP – Senatus Populusquae Antiquae Urbis Pragensis - Městská rada a lid Starého Města pražského (nápis na kapli sv. Rocha na Olšanech)

V., VIRGO – panna
před jménem řeholnice nebo za jménem světice

DOPLŇKY

)1 existuje ještě několik interpretací :

a) IESUM HABEMUS SOCIUM
Ježíše máme za spojence,
b) IN HOC SALUS
V tomto spása,
c) IN HOC SIGNO (VINCES)
V tomto znamení (zvítězíš). Podle : [3]

)2 existuje i jiný nápis na tabulce (tzv. titulu) nad Ukřižovaným

Na Myslbekově krucifixu je nápis :
HIC EST REX JUDAEORUM
(Toto je král židovský)

S. URSULA V. ET MART.
SANCTA URSULA VIRGO ET MARTYR
Svatá Uršula (Voršila) panna a mučednice
(Kostel sv. Voršily v Praze, Národní třída) Podle [5]

POUŽITÁ LITERATURA


[1] Herout J.,
SLABIKÁŘ NÁVŠTĚVNÍKŮ PAMÁTEK
1980, Středisko Státní památkové péče Praha

[2] Herout J.,
JAK POZNÁVAT KULTURNÍ PAMÁTKY
1986, Mladá fronta Praha

[3] Buben M.,
ENCYKLOPEDIE HERALDIKY
1997, Nakladatelství Libri Praha

[4] Kuťáková E., Marek V., Zachová J.,
MOUDROST VĚKŮ
Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení
1988, Svoboda Praha

[5] Vlastní průzkum

-----------------------------------------------------------------------------
Obrázek
Avátar uživatele
Maršálek
Příspěvky: 1159
Registrován: Ne 05. Říj 2008 22:20:13
Kontaktovat uživatele:

Re: Latina - Zkratky, hesla atd.

Příspěvek od Maršálek »

dobré ;) jenom se ve výčtu použité literatury nepíše "vlastní výzkum", ale uvedou se prameny ze kterých jsi čerpal - tedy ony náhrobky a nápisy v průčelích ;)
A zrazuje, kdo nechce rozumět,
že láska není dostat ženu v plen,
a kdo se snaží vynucovat hned,
čím má být za svou službu odměněn.
Takových lásek, těch je na tucty,
ale co je nám žena bez úcty,
já, já si musím v lásce vážit žen.
Avátar uživatele
mikey.88
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2716
Registrován: Út 03. Ún 2009 23:42:27
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Latina - Zkratky, hesla atd.

Příspěvek od mikey.88 »

Maršálek: V úvodu je psáno, že ten článek není můj a že se autor nepodepsal ;) Tedy je to jeho vlastní výzkum ;)

Ale i tak si myslím, že ten článek má pro nás jistou hodnotu :)
Obrázek
Avátar uživatele
mikey.88
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2716
Registrován: Út 03. Ún 2009 23:42:27
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Latina - Zkratky, hesla atd.

Příspěvek od mikey.88 »

Mám menší problém
Nevejde se nám na pecetidlo celé jméno Markvart ale jen Marq. Máme doloženo pečeť i s Marqv. Je tedy možné použít Marq ?
Obrázek
Avátar uživatele
Valkoun
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 1111
Registrován: Stř 10. Zář 2008 17:27:16
Kontaktovat uživatele:

Re: Latina - Zkratky, hesla atd.

Příspěvek od Valkoun »

Zvěčte pečetidlo :D
Nezabudovi Sláva!
Avátar uživatele
mikey.88
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2716
Registrován: Út 03. Ún 2009 23:42:27
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Latina - Zkratky, hesla atd.

Příspěvek od mikey.88 »

To taky ale me jde o tu zkratku
Obrázek
Avátar uživatele
Braenn
Příspěvky: 62
Registrován: Po 17. Kvě 2010 15:05:07
Místo/Bydliště: Brno - Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Latina - Zkratky, hesla atd.

Příspěvek od Braenn »

Stručný a pěkný souhrn a vývoj latinských fontů od Říma až po humanismus. http://guindo.pntic.mec.es/jmag0042/LAT ... GRAPHY.pdf
Michal, sluha pána z Nových Hradů.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 1 host