Fungování panství

vztahy, hierarchie, chování...

Moderátor: Zdeslav

Avátar uživatele
Zdeslav
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2453
Registrován: Ne 24. Srp 2008 14:46:17
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Rodina a partnerství ve středověku

Příspěvek od Zdeslav »

Bohužel teď u sebe Grause také nemám, tak jsem sáhl aspoň po Čechurovi (ČECHURA, J. České země v letech 1310 - 1378, Lucemburkové na českém trůně I., Libri, Praha 1999.):

15. března 1276 byly v zákupném právu vysazeny dvě vsi sedleckého kláštera. Původní listinu známe díky konfirmacím z let 1324 a 1376. V listině se doslova píše:

"Pakli by kto z příčiny nějaké chtěl svůj lán prodati, to může učiniti s naším odpuštěním, ale takovému muži, který by užitečný byl nám a jenž by se líbil všem sedlákom."
(str. 156)

K tématu dále Čechura píše:
"Během sledovaného období docházelo k uvolňování těsného vztahu mezi vrchnotí a poddaným...jediným pozůstatkem osobních vazeb k vrchnosti byl slib člověčenství. Jednalo se o symbolický akt, kdy rolník, který začal hospodařit na půdě určité vrchnosti, slíbil podáním ruky, že bude jejím poddaným."
(str. 154)

"Pro rolnické obyvatelstvo pozdního středověku v Čechách je typická značná mobilita horizontální a vertikální...Předpokladem mobility byl pružný mechanismus, který umožňoval rolníkovi přijmout do držení půdu od vrchnosti, stejně jako půdu opustit."
(str. 155)

"Je nutné zdůraznit, že i ve 13. a 14. století se opuštění statku muselo dít se souhlasem vrchnosti, který obsahoval zpravidla obrat sdělující, že rolník vyrovnal všechny závazky vůči vrchnosti a je propuštěn z poddanství a může se usídlit, kde chce a provozovat zvolenou živnost."
(str. 156)

Takže abych odpověděl na otázku kde si myslím, že se brali obyvatelé měst - myslím, že přicházeli často z venkova, ale museli se nejdřív dovolit svého pána, který jim ovšem svolení rád udělil, protože buď statek chtěl a upotřebil, nebo jej rád přenechal jinému, (protože lidí bylo v naší době dost) a shrábl příjemné a vzdajné.

Otázka je, jak to bylo s tím slibem člověčenství, jestli bylo pravidlem, že ho skládali všichni a nebo třeba jen někteří. Osobně bych byl spíš pro první variantu, ale chce to ověřit.
Za otce Nezabuda!
Kordulka
Příspěvky: 1633
Registrován: Út 20. Led 2009 20:46:24
Kontaktovat uživatele:

Re: Rodina a partnerství ve středověku

Příspěvek od Kordulka »

Později (posl. třetina 15. století) se vstup do poddanství stává povinností, uloženou všem "zběhlým ležákuom" - tedy lidem kočujícím mezi panstvími a městy a nemajícím "trvalé bydliště". Stalo se tak výnosem zemského sněmu ze dne 6. 10 1479.
Výnos ukládal neusedlým obyvatelům přihlásit se od 14 dnů od místního vyhlášení výnosu nejbližší vrchnosti a na základě "zhostního listu" vstoupili do poddanského vztahu. kdo tak neučinil, stával se automaticky lapkou a v lepším případě mu hrozila pokuta za neuposlechnutí vrchnosti; pokud mu byla prokázána trestná činnost, následovaly přísnější až hrdelní tresty.
"Zběhlé" poddané měli vydávat a oznamovat i hospodáři a měšťané, kteří je využívali jako nádeníky (de facto dnešní nelegální zaměstnávání) a neodváděli z nich poplatky za čeleď. za porušení předpisu následovaly citelné pokuty, které mohly být zejména pro městské řemeslníky až likvidační.

Jo, z poddanství samozřejmě bylo možné odejít - v tom případě byl sepsán "výhostní list", který rušil závazek a potvrzoval, že bývalý poddaný je volný, může se usadit, kde bude chtít a že má vyrovnány všechny závazky vůči bývalé vrchnosti.

Tuhle jsem našla zajímavé zmínky o poddanství (slib člověčenství - homagium)/manství královském za Karla IV.:
http://www.nacr.cz/E-publ/paginae/fullt ... hist_2.pdf (článek o dvorských deskách - hned první)
Kordulka
Příspěvky: 1633
Registrován: Út 20. Led 2009 20:46:24
Kontaktovat uživatele:

Re: Rodina a partnerství ve středověku

Příspěvek od Kordulka »

Z toho, co zjistil Smetanka o Ostojovi (pol. 12. století) , plus listina litoměřické kapituly z pol. 11. století, a z toho, co obsahuje zemský výnos z r. 1479, považuji za možné dovodit, že v právním postavení poddaných došlo k významnému liberalizačnímu posunu.
Z nevolníků se v průběhu čtyř set let stali poměrně osobně (nikoli majetkově) svobodní lidé. Natolik svobodní, že koncem 15. století nastal nedostatek poddaných a musel být utaženy šrouby uzákoněním poddanské povinnosti. Ale ani potom nebyli poddaní úplně nesvobodnými - mohli dědit movitý a finanční majetek, mohli se z poddanství vyvázat, měli právo držby k půdě a nemovitostem - obojí mohli získat i do vlastnictví, pokud se s vrchností dohodli a náležitě zaplatili.

Takže za Karla IV. neexistovala všeobecná poddanská povinnost a po zemi se zřejmě pohybovala dost velká skupina obyvatel bez pána.
richardrg
Příspěvky: 676
Registrován: Stř 04. Ún 2009 11:54:06
Kontaktovat uživatele:

Fungování panství

Příspěvek od richardrg »

Zdeslave k manství mám připravený opravdu výživný materiál, ale je to v polštině a musím to přeložit.

Jinak já jsem velice opatrný dokládat právní vztahy před husitským hnutím záznamy vzniklými později. Ta kontinuita je podle mě porušena. Snad panství Rožmberků a několika nejvyšších šlechticů byla dotčena jen málo. Ale královskou moc to jistě ovlivnilo.

A ti kteří odcházeli do měst tvořili relativně početnou skupinu, ne proto, že by se vylidňovaly statky, jak jsem psal, něco hodnotnějšího než půdu si jen těžko představili, ale proto, že lidé ve městě měli velikou úmrtnost a také proto, že měst bylo velice málo a z dnešního pohledu směšně malá.
" Co je na světě nejjednodušší ?"
" Radit ostatním."
Thales z Milétu
Avátar uživatele
noxter
Příspěvky: 262
Registrován: Stř 08. Črc 2009 18:04:57
Místo/Bydliště: Ostrava
Kontaktovat uživatele:

Re: Rodina a partnerství ve středověku

Příspěvek od noxter »

Budu citovat z knihy "Jagelonský věk v českých zemích" J. Macek .....je to teda období 15. stol., ale dá se tam vysledovat určitá posloupnost.

"Zásadně mělo být člověčenství vyžadováno bez násilného nucení-mluví se přímo o dobrovolném slibu. Zaslechneme dokonce i zprávu o rozhodnutí svoboného vlastníka soumarů a dopravce zboží, který se dobrovolně přikázal Rožmberkům-v poddanost a člověčenství.Pán , který přijímal slib člověčenství, bral totiž na sebe závazek, že bude nového poddaného chránit a hájit, a to nejen fyzicky, ale i právně. Zdá se však, že dobrovolné rozhodonutí svobodných ke vstupu do poddanství bylo spíše výjimkou než pravidelm."

"Emfyteuze zabespečovala poddanému držbu pozemků a gruntu, a to dědičně pro přímé potomky, sny a dcery. Sporné bylo už dědičné právo pro vdovu a dlouho se vrchnosti vzpíraly uznat právo bezdětných poddaných odkázat grunt nejbližším příbuzným či přátelům. Výrazný podíl na vrchnostenských přijmech tvořla tzv. odúmrť, tisky z prodeje statků opuštěných po smrti bezdětného poddaného....

Na jiných panstvích, kde šlechtici netrvali na převzetí prodeje statku po smrti sedlákově, museli hospodáři platit tzv. odúmrtné...

Nebylo proto divu, že se už od konce 14. století snažili poddaní toto břímě setřást a dosáhli, že se vrchnost-zpravidla za úplatek-selské odúmrti vzdávaly. Sedláci měli tak možnost kšaftovat a udržet grunt v rukou příbuzných a přátel."
Avátar uživatele
Zdeslav
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2453
Registrován: Ne 24. Srp 2008 14:46:17
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Rodina a partnerství ve středověku

Příspěvek od Zdeslav »

Tak jsem nahlédl do svých poznámek z Grause (GRAUS F. Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské, ČAV, Praha 1957.)

K tomu výhostu Graus píše, že poddaný se musel dovolit vrchnosti, která mu dala ústní svolení k opuštění panství (str. 104, 245, 246), ale to se týkalo pouze majitele gruntu. Ostatní poddaní byli zřejmě každému u zadku (neplatili rentu, ta plynula z gruntu) a lidí bylo v naší době všude relativně dost, takže zřejmě nebylo nutné je nějak zvlášť poutat. Ta povinnost pro majitele gruntu tu ale existovala (jinak by se jí pak páni v 16. a 17. století těžko dovolávali).

S tím člověčenstvím je to zajímavější, já si myslím že je skládal každý nově zakoupený majitel gruntu a i majitelé gruntů pod staršími právy, když přešli na emfyteuzi. Těch svobodníků (tedy poddaných pouze krále) bylo dle mého v naší době už opravdu málo:
"Svobodníci a nápravníci tvořili malou, stále se tenčící vrstvu, jež byla pouhým reziduem staršího vývoje, přežívajícím po celé 14. století." (SPĚVÁČEK J., Karel IV. Život a dílo, Svoboda Praha 1979, str. 508).
K tomu by to zřejmě chtělo nastudovat: ČECHURA, Jaroslav. Člověčenství. Právněhistorické studie, 1993, čís. 33, s. 33–52.

Noxter: Tak zřejmě v 15. století mohli už dědit i potomci ženského pohlaví normálně. To ve 14. století nebylo, tam si toto právo museli poddaní kupovat. (např. zmíněný Graus str. 250).
K té odúmrti nevím jestli se jí podařilo poddaným "setřást", spíš se vrchnosti vyplatilo sebrat prachy než usazovat někoho nového :) . Co by z toho měli? Shánět nového člověka a zisk jen podací/příjemné. Kdežto když rodinu na gruntu nechali, mohli si říct o tučný poplatek za to, že jim ten pozemek (a barák?) nechá (jen má teorie - musím ještě ověřit).

Richardrg: A myslíš, že to bude mít vypovídající hodnotu pro české poměry? Já jsem zatím nejlepší věc k lennímu právu četl tuhle doktorskou práci: NOVOTNÁ, M. Karlštejnská manská soustava od svého vzniku do 80. let 14. století, rigorozní práce, FFUK - ústav českých dějin, 2008. Celá první část se věnuje přehledu bádání o lenní problematice u nás do r. 2008. V případě zájmu mohu snad poskytnout.
Za otce Nezabuda!
Kordulka
Příspěvky: 1633
Registrován: Út 20. Led 2009 20:46:24
Kontaktovat uživatele:

Re: Rodina a partnerství ve středověku

Příspěvek od Kordulka »

Našla jsem rožmberský urbář z r. 1379:
http://aleph.vkol.cz/F?func=find-c&ccl_ ... base=svk01
Na odkazu je zpřístupněna digitalizovaná kopie knihy z r. 1880.

A článek k urbáři EDIT Bahnak: smazán nefunkční odkaz, kde autor František Schusser popisuje pozemkové rozdělení, platby z přidělených pozemků, služebné povinnosti, strukturu dávek atd.
Kordulka
Příspěvky: 1633
Registrován: Út 20. Led 2009 20:46:24
Kontaktovat uživatele:

Re: Rodina a partnerství ve středověku

Příspěvek od Kordulka »

A něco speciálně pro Zdeslava:
EDIT Bahnak: smazán nefunkční odkaz

Článek "Křivoklátská manská kniha z let 1454 - 1566". Jsou tam ale zmínky i o právní situaci ve 14. století a o dědění vč. právního postavení ženy a tak všelijak různě.
richardrg
Příspěvky: 676
Registrován: Stř 04. Ún 2009 11:54:06
Kontaktovat uživatele:

Re: Rodina a partnerství ve středověku

Příspěvek od richardrg »

Richardrg: A myslíš, že to bude mít vypovídající hodnotu pro české poměry?
Tvoji zákeřnou otázku jsem čekal :lol: Zatím nechci prozrazovat zdroj, ale možná tě přesvědčí první věta(můj překlad bez nároku na bezchybnost):" Úspěšný rozvoj, v období od konce 13. do počátku 14. stol., lenních struktur v královském dominiu Čech vedl ke vzniku skupiny se samostatným právním postavením - královských leníků/manů - která jej pevně převzala, současně s prohloubením lenních práv a povinností, jednotící členy společnou organizací.

A znáš tohle? M. LAŠTOVKA, Křivoklátská léna v době předhusitské, Středočeský sborník historický 21/1995

To máš za to, že mě tak hezky doplňuješ a já nemusím hledat odkazy
" Co je na světě nejjednodušší ?"
" Radit ostatním."
Thales z Milétu
Avátar uživatele
Ježek
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 197
Registrován: Pá 29. Lis 2013 20:40:55
Místo/Bydliště: Železné Hory/Hostivař
Kontaktovat uživatele:

Re: Měna za vlády Karla IV.

Příspěvek od Ježek »

Tady je zpracovaný to novohradský panství 1390/1 (půlrok mezi sv. Havlem a Jiřím), příjmy i výdaje: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0

Účty Jana z Kravař (díky Zdeslavovi za skeny) první pololetí 1363 (resp.podle mne to jsou záznamy města/měšťanů/rychtáře Lipníka, co si tam nich koupil):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Většina toho je zase v nějaký německý měně, která má parvy, solidy, věrduňky (fertones, viertel) a hřivny (marky). Přepočet na vídeňský (tj. 1 fenik=0,15 groše) mi celkem vycházel, když sem porovnával celkový sumy.

Dva dny tam hostil polskýho krále u Lipníka, vyšlo ho to, s tím, že mu opravil vůz, ošatil sokolníka, dal suda a další poslal markraběti a uherskýmu králi, na 8 hřiven (kop, kopu počítám 64 grošů), bez piv do Brna.
Avšak zpět ke Karlovcům - Robert Antonín: Ideální panovník, s. 23
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 1 host