Kurtoazie

vztahy, hierarchie, chování...

Moderátor: Zdeslav

Odpovědět [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Avátar uživatele
Maršálek
Příspěvky: 1159
Registrován: Ne 05. Říj 2008 22:20:13
Reputation: 0
Kontaktovat uživatele:

Kurtoazie

Příspěvek od Maršálek » Pá 30. Led 2009 14:11:44

Už to tu padlo v jiném tématu, jak se chovat ve společnosti? Není to jenom záležitost hierarchie a původu, ale i rozhledu.

Ke dvorskému prostředí se vztahuje kurtoazie. Co to je a k čemu je dobrá je snad stručně vysvětleno zde ;)

Slovo kurtoazie pochází z francouzštiny a znamená dvornost, či zdvořilost. Není tím míněno jen dvorné chování pánů k dámám, ale i samotná zdvořilost, tedy pravidla chování v původní vyšší dvorské společnosti, z nichž vzešla dnešní nám známá pravidla společenského chování. Počátky kurtoazie jsou spojovány s osobností slavné jihofrancouzské panovnice Eleonory Akvitánské, zakladatelky anglického panovnického rodu Plantagenetů. Tato slavná žena 12. st. proslula nejen svou krásou, pro niž ji na jejím dvoře opěvovali trubadůři celé Francie, ale i jako mecenáška umění a především jako obratná diplomatka a matka nejrytířštějšího z britských králů, Richarda Lví srdce. Eleonora byla navíc ženou, jež z našeho pohledu převyšovala tehdejší společnost, neboť prosadila nové prvky do rytířského kultu a dala vyzdvihnout postavení urozených žen v tehdejší společnosti až na úroveň obdivovaných a zbožňovaných krásek, o jejichž přízeň usilovali rytíři nejen službou vojenskou, ale i dvorskou, tedy nejen mečem ale i růží. Měnící se rytířský ideál již vyžadoval muže vzdělaného i v tanci, zpěvu, hry na hudební nástroje a veršotepectví. Kdo tomuto novému pohledu nestačil, nedosáhl kýženého rytířského stavu. Mravy mužů se na dvorech stávají uhlazenějšími nejen v postavení k dámám, ale i mezi sebou samými. A stejně tak se tento vliv projevuje i zpětně, dámy nezůstávají toliko objekty mužského dvoření, ale sami se stávají mecenáškami umění, vzdělávají se ve společenské konverzaci, hudbě, skládají verše a písně, jako například slavná akvitánská trubadůrka, paní Azalais de Porcarages, či bretaňská Marie de France.

Samozřejmě i pohled na kurtoazii, jako na společenskou normu je v různých dobách a na různých dvorech poněkud odlišný, i když původní myšlenka, tedy zdvořilost, zůstává základním stavebním kamenem. Pojetí kurtoazie, jako dvorské normy se mohlo na evropských dvorech lišit nepatrně, jako například na dvorech králů francouzských a portugalských, kde se dámy těší velké přízni mužů a je jim věnovaná odpovídající pozornost, až po poměrně značné, jako při srovnání zmiňovaných uhlazených a vyhlášených dvorů francouzských a českých ve srovnání s dvory říšských knížat, jejichž mravy byly tradičně hrubší a kde se ženě dávala najevo její podřízenost. Jako příklad takovýchto rozdílů pohledů bývaly zmiňovány některé svatební rituály té doby, zatímco například ve Francii bylo zvykem, že ženich dával časně zrána po svatební noci v soukromí své choti takzvaný jitřní dar, jako poděkování a výraz úcty, v Říši údajně podle starogermánského zvyku šlápl manžel své choti na konci svatebního obřadu na nohu, aby jí tak dal najevo její podřízenost. Ale i Říše římská byla kolébkou mnoha proslulých minessengrů, byť většina z nich dosáhla své proslulosti na dvorech jiných panovníků. Rozdílnost pohledů na kurtoazii může být patrná i z veršů a písní předních dvorů dané doby.

Akvitánští trubadůři jsou typicky dvorní, jako například Bernart de Ventadorn jež si v jedné písni zoufá, že se zamiloval do příliš urozené dámy:

Nad sebou moc jsem ztratil hned
a svůj jsem více nebyl, když
jí v oči jsem moh pohledět,
v zrcadlo, jež je blaha skrýš.
Od chvíle té, co v něm se zřím,
Vzdechy mě mohou usmýkat,
neboť jsem stejně ztraceným
jak krásný Narcis, jenž v tůni spad.

Tou zdá se k ženám náležet
má dáma vlastností, pro niž
odmítá to, co má se chtět,
a co se nemá, činí spíš.
Upad jsem v nemilost, to vím,
jak bloud na mostě musím stát,
proč je to tak, je tajemstvím,
moc vysoko mířil jsem snad.


nebo paní Azalais de Porcarages, jež skládala verše a písně pro rytíře, kterého milovala, a dávala mu je posílat:

dvornosti,
ať mě o čest nepřipraví,
čin, když zkouPříteli, vám s radostí
jsem se dala do zástavy,
jste pln milé ška začíná,
jdu v vaši moc bezbranná,
kéž co cti mé neprospěje,
vás zrušit slib nepřiměje.

Žakéři, jen zvesela
odvezte, kde Narbona,
Píseň mou ? ke konci spěje -,
za tím, jenž ctí mládí reje.


Portugalští trubadůři jsou rozšafnější a stejně jako akvitánci se často ke své dámě přiznávají a jmenují ji v písních a verších, jako rytíř Rui Pais de Ribela:

Pán, paní Leonoro, z vás
udělal prostě krásu krás!

Jste rubín v změti oblázků,
z těch, co znám, kráska nad krásku,
vás mi dal Pánbůh pro lásku,
že mě má rád, a právě včas!
Pán, paní Leanoro, z vás
udělal prostě krásu krás!


ale jsou i ostře ironičtí, jako rytíř Gil Peréz Condes, jež si v písni stěžuje na svého korouhevního pána, který mu přes dané slovo dluží žold, čím ztrácí svou čest:

Jen ať pán sáhne do kapsy
a zálohu mi vysází
na můj plat:
jdu, jen když něco vytasí,
dál harcovat.

Ať zaplatí mi výdaje
a předem něco přihraje
na můj plat,
a když ne, ať jde do háje,
nač harcovat?
Nevěří mi ten nelida,
to víc bych dostal od žida
na svůj plat,
jsem ochoten, když něco dá,
dál harcovat.

Když ne, to radši hospoda.
Kam se hnát?


Francouzi jsou nejdvornější z trubadůrů, jsou velmi diskrétní a jméno dámy, jíž jsou písně určeny ve verších nezmiňují. Za snad nejvýznačnějšího z nich byl považován Guillaume de Machaut, přítel a sekretář českého krále Jana Lucemburského, jež ve svých verších dámy opěvoval jako nadpozemské bytosti:

Je jako lilie, jak růže svěží
a zářící jako rubín východní.

Té kráse vyrovná se jiná stěží,
je jako lilie, jak růže svěží.

Mé srdce pokorné u nohou leží,
jak věrný milenec po všechny dni.
Je jako lilie, jak růže svěží
a zářící jak rubín východní.


Jeho velkým obdivovatelem a nadaným žákem byl syn krále Jana Lucemburského a nevlastní bratr císaře Karla IV., lucemburský hrabě a brabantský vévoda Václav Lucemburský, jež ve svých verších a písních vyznává lásku a věrnost své choti:

Když vzpomenete někdy na mne,
nic špatného mě nepotká.

Nepoznám cesty, jež jsou klamné,
když vzpomenete někdy na mne.

Zničit mou víru bude marné,
nikdo se toho nedočká.
Když vzpomenete někdy na mne,
Nic špatného mě nepotká.


V Písni o Nibelunzích od neznámého německého autora jsou popisovány dvorské mravy a kurtoazie tak, jak byly běžnou a samozřejmou součástí života urozených:

... Když zástup krásek stanul, připraven jak má být,
přistoupil k nim houf reků, každý z nich v ruce štít
a dlouhé pevné kopí z pěkného jasanu,
aby jim při průvodu poskytl dobrou ochranu. ...

... Jak patřilo k té chvíli, rytíři hodní chvály
před Kremhildou se v kolbách směle a skvěle kláli,
zatímco jízdní houfec ke břehu slavně jel,
až poblíž Rýna páni pomohli pannám ze sedel. ...

... Kremhilda vykročila, jak velel dobrý mrav,
vstříc Brunhildě i houfu jejích dam na pozdrav,
bělostnou rukou zvedla věneček ze skrání
a pak ji políbila, jak se má při uvítání. ...

... Mezitím vylodili sbor Brunhildiných dam
pánové, připraveni být paním ke službám,
za ruce vzali krásky, jež byly samý třpyt
a panny rýnské zase Brunhildě vyšly posloužit. ...

... I během cesty reci poplenili dle zvyku
při kolbě mnoho plášťů, šatstva i náprsníků,
a když král Gunther dojel před panovnický dům,
posloužili zas dámám, tak jak se sluší rytířům. ...


Panovníci a velcí mužové té doby dávali svým kurtoazním chováním příklad ostatním, neb platilo, že co je dobré pro krále, to je dobré i pro rytíře. A trvalé soupeření stále mocnějších měst s aristokracií se projevovalo samozřejmě i napodobováním šlechty a jejích zvyků a způsobů měšťany. Tak se postupně původně dvorská kurtoazie objevuje stále častěji ve vyšších měšťanských kruzích, jež ji přejímají a přizpůsobují ji svým potřebám. Přizpůsobují si ji o to snadněji, že kurtoazie je především souhrnem společenských pravidel, přirozených dané společnosti. Též platí, že může-li velmož uspořádat honosnou hostinu, či kratochvíli, na níž se krom jiného i zcela otevřeně přiznává ke své rytířské, či dvorné službě dámě, či dámám, potom jde nejen o příklad hodný následování, ale i důkaz toho, že není šlechtici hanbou ani známkou slabosti ukázat veřejně svou úctu, či obdiv té či oné dámy. Je náhle přirozené posloužit dámě, ať již jde o drobnosti jakými je pomoc při usednutí, dolití poháru, pomoc při nasedání či sesedání z koně a bylo by i zcela neodpustitelné odmítnout dámě v nesnázích svou pomoc. Takový muž by působil dojmem neotesance, což by nejen poškodilo pověst jeho, ale i celého rodu a téměř by ho to vyloučilo ze společnosti, což by nepochybně mělo za následek i ztrátu dvorských úřadů a tedy i příjmů. Typickým příkladem kurtoazie je i pověst o založení rytířského podvazkového řádu králem Eduardem III. v Anglii ve 14. st. a jež je dodnes jedním z nejprestižnějších světských řádů. Tato pověst praví, že na jednom plese tančil král se svou milenkou Joan hraběnkou ze Salisbury, když jí z nožky sklouzl podvazek a sjela ji tak i punčoška, což vzbudilo u přítomné šlechty, jež nesouhlasila s královým poměrem, zlomyslný posměch. Král se prý pohněval, dvorně před hraběnkou poklekl, podávaje jí ztracený podvazek zvolal: „Honi soit qui mal y pense!“ - tedy „hanba tomu, kdo tím co myslí!“. Přítomní pánové se zastyděli a proto následovali příkladu svého krále, poklekli před svými dámami a opakovali královo zvolání: „hanba tomu, kdo tím co zlého myslí!“ a vzdali tak dámám hold. V duchu tehdejších rytířských ctností tak král zachránil hraběnce čest a dosáhl pravého opaku ? všichni kdo se smáli si mohli v budoucnu pokládat za čest, směli-li podvazkový řád nosit a hlásit se tak k dvornému rytířskému ideálu té doby.

Ostatně kurtoazie není jen o chování pánů k dámám, ale i o jednání aristokracie mezi sebou, jde o důstojné zachovávání hierarchie, jež není pro nižší stav ponižující, jde i o jednání panovníků mezi sebou, o jednání s vyslanci, i s nepřáteli na poli diplomatickém i válečném, tedy o vytvoření pravidel morálky a slušnosti, jež určují co je a co není přípustné (tato pravidla platila i v boji, kdy šlechtic, který bezdůvodně neušetřil svého zraněného, či vzdávajícího se urozeného soupeře ztrácel čest, a to se všemi důsledky). Známá jsou jména osobností, jako byl anglický král Richard Lví srdce, španělský maršálek El Cid, francouzský maršálek Boucicault a Bertrand de Guesclin, čeští králové Přemysl Otakar II., Jan Lucemburský a mnozí další. Tito pánové prosluli nejen jako výteční vojevůdci, ale i jako dvorní rytíři, jež byli svým okolím považováni za vzory. Kdo by se jim opovážil vyčítat „zšenštělost“ a považovat jej za znak slabosti, právě je, nepřekonatelné reky své doby? Vždyť i oni se snažili přiblížit a ztotožnit se svými ideály, jejichž příklady v písních byli osobnosti jako král Artuš, císař Karel Veliký, rytíř Roland, Sigfried, Tristan, Lancelot, Lanval, Auccassin a další, jež jsou nezpochybnitelnými mravními vzory tehdejší společnosti. Rytířský ideál té doby vyžadoval, aby ten, kdo se chce stát rytířem byl vzdělán nejen ve zbrani, ale i v chování. Bylo běžným zvykem šlechtických rodů posílat své děti na vychování k urozenějším a výše postaveným pánům na jejich dvory, neboť tak jim bylo zaručeno odpovídající vzdělání a výchova a samozřejmě se jim tak otvírala cesta k budoucí kariéře. Chlapci tak většinou do svých 14 let sloužili paní domu a jejím dámám, aby se naučili dvornému chování, stolování, tanci, hudbě a zpěvu a již od svých 12 let byli cvičeni v zacházení se zbraněmi. Okolo 14 roku byli ve službě pánovi domu, v níž se krom boje učili loveckému umění, zprávě panství, diplomacii a dalším nezbytným dovednostem. Býval to pán domu, kdo určil, zda je urozený panoš, sloužící v jeho službách, připraven pro přijetí do rytířského stavu a zda je tohoto privilegia hoden, A býval to nejčastěji právě tento pán, kdo mladého panoše pasoval na rytíře a přijímal tak za jeho budoucí činy zodpovědnost před Bohem. Slavnostní obřad pasování byl velmi významnou a honosnou ceremonií, při níž přijímal panoš rytířské odznaky, tedy meč, zlaté ostruhy a zlatý, či stříbrný pás, jimiž dával najevo nejen své nové vyjímečné společenské postavení, ale přijímal tak i morální závazek, jež byl s tímto privilegovaným postavením spojený. Rytíř byl tradičně obráncem víry, ale i ochráncem žen a dětí, sirotků a bezbranných. Byl zastáncem práva, jež měl napravovat a trestat křivdy, měl věrně sloužit svému lennímu pánovi a králi a bránit zemi proti všem nepřátelům a škůdcům. Ne každý šlechtic se stal rytířem, ale naopak každý, kdo byl za své mimořádné zásluhy pasován na rytíře se stal automaticky šlechticem. Nestačilo se tedy jen narodit. Samozřejmě, že i rytířství bylo zidealizováno již ve svém počátku, ale jednalo se především o mravní princip, jež samo ztělesňovalo. Sám král byl především rytířem a proto byl mezi ostatními rytíři „primus inter pares“, tedy prvý mezi rovnými, nikoli ještě „primus super omnes“ - prvý, nade všemi vládnoucí, jako tomu bylo později za dob absolutistické monarchie. Rytířský mrav si žádal nejen zdatnost v zacházení se zbraní a dvorného chování, ale i reprezentativního vzhledu, tedy nejen péče o tělo, ale i módní odění pro všechny příležitosti od dvorských až po lovy, turnaje a války, kde bylo otázkou cti doložit své postavení skvostnými erbovními kabátci ze vzácných látek kryjících zbroje, samotné bohatě zdobené zboje, jež tím nijak neztráceli na své funkčnosti a pevnosti, pyšné chocholy, nádherné koně pod honosnými kropíři. Tato reprezentace se týkala i doprovodu šlechtice, od družiníků po služebnictvo, nejen co se vzhledu týče, ale i o slušné a důstojné zacházení s nimi, čehož důkazem jsou občasná lamentování kronikářů na nemožné chování toho či onoho pána, jež se v rozporu s dobrými mravy neumí chovat. Nejsou to nářky na aristokracii jako společenský stav coby celek, ale právě na jednotlivce, jež svým chováním natolik vybočují z dané představy o rytíři, či šlechtici a jež si tak nezaslouží naší úcty.

Kurtoazie, jako norma společenského chování se samozřejmě vyvíjela s ohledem na prostředí i podmínky, od původní rytířskosti přes kavalírství, až po současné gentlemanství. A i dnes nám mohou některé původní středověké názory připadat až neuvěřitelně moderní. Takovým příkladem může být citovaný verš z přelomu 13. a 14. st., jehož autorem je slavný portugalský trubadůr, král D. Dinis, který se skromně podepisoval rytíř Dinis:

Že ji mám rád, proto od ní nic nechci,
kdo miluje, na sebe nemyslí,
vždyť dobře vím, kam dospějí ty věci,
a k čemu je ta kořist pro smysly,
těšit se z toho, pod čím ona padá,
to není láska, kdo to po ní žádá,
ten nemá její dobro na mysli.

Však to, co není, ale být by mohlo,
kdyby mně kvůli začala si přát,
pak by mi asi pranic nepomohlo
a chtěl bych víc, než mohla by mi dát,
když oběma by totéž přišlo vhod,
jakým právem bych to měl odmítnout,
bylo by bláznovství to po ní nežádat.

A zrazuje, kdo nechce rozumět,
že láska není dostat ženu v plen,
a kdo se snaží vynucovat hned,
čím má být za svou službu odměněn.
Takových lásek, těch je na tucty,
ale co je nám žena bez úcty,
já, já si musím v lásce vážit žen.

Kdo slouží věrně, lásku nenutí
k ničemu, co jí není po chuti,
zrada to je lásce se vnucovat.
To řekne každý, kdo má vskutku rád.
A zrazuje, kdo nechce rozumět,
že láska není dostat ženu v plen,
a kdo se snaží vynucovat hned,
čím má být za svou službu odměněn.
Takových lásek, těch je na tucty,
ale co je nám žena bez úcty,
já, já si musím v lásce vážit žen.

Avátar uživatele
Maršálek
Příspěvky: 1159
Registrován: Ne 05. Říj 2008 22:20:13
Reputation: 0
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravidla chování v rámci společnosti

Příspěvek od Maršálek » Pá 30. Led 2009 22:05:09

to není nástěnka - očekávám diskuzi, jsou tu přeci i jiné společenské vrstvy než dvořané, ne? ;)
A zrazuje, kdo nechce rozumět,
že láska není dostat ženu v plen,
a kdo se snaží vynucovat hned,
čím má být za svou službu odměněn.
Takových lásek, těch je na tucty,
ale co je nám žena bez úcty,
já, já si musím v lásce vážit žen.

Avátar uživatele
mahy
Příspěvky: 1168
Registrován: Út 30. Pro 2008 0:52:25
Reputation: 0
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravidla chování v rámci společnosti

Příspěvek od mahy » Pá 30. Led 2009 22:44:20

Co k tomu chceš dodat? Amen černej bratře amen! :lol: :lol: :lol:
Quod licet Jovi, non licet bovi
Lepší než za ženštinami hampejznými se píditi, jest plodníkem svým dvakrát týdně řádně zatřásti. Jan Amos Komenský
http://polnimyslivci.webnode.cz/

Pavel na Besednici
Příspěvky: 652
Registrován: Ne 04. Led 2009 12:23:07
Reputation: 0
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravidla chování v rámci společnosti

Příspěvek od Pavel na Besednici » Pá 30. Led 2009 22:49:49

Já jsem ze starý školy a takhle dlouhý texty si MUSÍM vytisknout, abych si je náležitě vychutnal, když si je čtu. Z obrazovky to není ono! Ale předpokládám, že není co dodat. ;)
Co se nerozvíjí, umírá!

Avátar uživatele
Zdeslav
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2453
Registrován: Ne 24. Srp 2008 14:46:17
Reputation: 23
Místo/Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravidla chování v rámci společnosti

Příspěvek od Zdeslav » Pá 30. Led 2009 23:07:07

Maršálek: Díky moc za článek i za téma. Chtěl bych se tě zeptat, neměl bys nějaké příklady třeba těch oslovení? Myslím, že by bylo dobré to dodržovat a rád bych se to naučil. Díky.

Jo a ještě by mě hodně zajímalo vzájemné chování urozených a neurozených. Dovedu si představit, že podřízenost byla zjevná, ale zase asi nenastával pozdější stav obvyklý třeba v baroku, či absolutismu, který pokládal za prohřešek když se šlechtic neurozeného byť jen dotkl.

Myslím, že třeba já jakožto nižší šlechtic bych i z praktického hlediska některé své neurozené bral takřka jako druhy, společníky a nebylo by na tom nic ostudného, přestože určitý odstup by byl zřejmý...
Za otce Nezabuda!

Gunnar
Příspěvky: 157
Registrován: Po 13. Říj 2008 18:13:24
Reputation: 0
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravidla chování v rámci společnosti

Příspěvek od Gunnar » So 31. Led 2009 11:11:51

Maršálek: Já jsem si to našel už na tom hradeckém dvoře, protože jsem nejdřív nevěděl co to vůbec ta kurtoazie je :oops: , ale pak mě to hodně zaujalo, slušně se chovat, obvzvláště k dámám by mělo být na akcích samozřejmé. Ty oslovení by mě také zajímali.

Zdeslav: To chování urozených a neurozených by mě také zajímalo, hlavně z jednoho důvodu, já bych rád bral své družiníky také jako druhy. Rozhodně nehodlám ve skupině někoho ponižovat aby bylo vidět jakej jsem šlechtic ;) .
It is better to die for something than to live for nothing.

Avátar uživatele
maser
ČLEN SPOLKU
Příspěvky: 2705
Registrován: Po 25. Srp 2008 14:07:39
Reputation: 28
Místo/Bydliště: Jindřichův Hradec
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravidla chování v rámci společnosti

Příspěvek od maser » So 31. Led 2009 11:26:35

Gunnar: to není o ponižování nebo nadřazování se. Je to hra, kde si každý určí roli a tu pak hraje co nejlépe. Do dneška jsem se nesetkal s nikým, kdo by byl "zlý pán". Proč? Protože by mu družiníci zdrhli :). Ono se to nezdá, ale opravdu jde hrát vše tak, aby všichni byli spokojení a vypadalo to dobře. Ono je to pro tu šlechtu taky dost náročné- musíš zajišťovat chod družiny, rozhodovat o různých aspektech, vybraně se chovat za každé situace... Kdežto normální neurozený člověk si může víc dovolovat dělat "kraviny" a ve finále si to vyžere jeho pán.
silva-nortica.blog.cz

Gunnar
Příspěvky: 157
Registrován: Po 13. Říj 2008 18:13:24
Reputation: 0
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravidla chování v rámci společnosti

Příspěvek od Gunnar » So 31. Led 2009 11:35:20

Maser: Jo to beru, jen jsem chtěl mít v tomhle jasno. Nakonec je ve skupině největší problém najít toho pána, družiníka chce dělat každý :D .
It is better to die for something than to live for nothing.

Avátar uživatele
Maršálek
Příspěvky: 1159
Registrován: Ne 05. Říj 2008 22:20:13
Reputation: 0
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravidla chování v rámci společnosti

Příspěvek od Maršálek » Po 02. Ún 2009 14:09:47

jak pravil Masér - vztah pán/družiníci je dán na oboustranné spolupráci, která je pro obě strany zajímavá a přínosná. Pán svým družiníkům pomáhá s výstrojí a výzbrojí, umožňuje mu účastnit se uzavřených akcí, je jeho garantem, chrání ho v boji, je mu dobrým pánem, druhem a spravedlivým soudcem v případě sporu (např. spor dvou domů). Každý dům to asi realizuje trochu jinak, takže já popíšu vtahy svého domu Merpins.
Se svou chotí disponujeme družinou, čítající cca 11 lidí, z toho 4 urozených s vlastními družiníky. My jim pomáháme s vybavením (od výběru co na sebe po realizaci), umožňujeme jim účast na uzavřených akcích hradeckého dvora, jsme jejich garanty, 1x za 2 roky jim přispíváme suknem na nový oděv (což nás brzy čeká) a pořádáme pro ně 1x ročně uzavřenou akci, která má za cíl všechny stmelit. K tomu se logicky podílíme na jejich vzdělávání, výchově u dvora atd. Oni nás za to doprovází na akce, muži bojují po mém boku a dívky dělají společnice mé paní. Protože mám relativně vysoké postavení u dvora a pořádám s Posadowem prakticky všechny akce dvora, podílejí se všichni naši družiníci na jejich přípravách a realizaci (což je skutečně záběr). Já jim musím jít se svou paní vždy příkladem a když si něco vymyslím, musím být ten první, kdo to také udělá – jinak bych neměl jejich respekt. Snažím se dělat vše pro to, aby služba v mé družině byla pro mé družiníky prestižní záležitostí a aby se tak cítili v porovnání s ostatními. Současně to nikdy nemůžu „utáhnout“ tak, abych je odradil, nebo znechutil. Nepovyšuji se nad ně a nezapomínám je odměňovat za dobré služby. Současně se na ně obracím s žádostí o radu vždy, když se to týká nás všech, abych nerozhodoval bez nich.
Sloužit jinému není samozřejmost - já bych nesloužil tomu, koho si opravdu nevážím...

K titulacím: prakticky po celé naše období 14. st. se urození oslovovali mezi sebou „pane, paní, panno“ – následovalo křestní jméno, celé jméno s predikátem, nebo jenom predikát. Např. pane Zdeslave, pane z Nezabudic, pane Nezabudici...
Neurození oslovovali prakticky všechny urozené bez ohledu na výši jejich postavení ve společnosti „Milosti, milostivý pane“ (viz. dopisy mistra Jana z Kostnice).Hierarchie je daná, takže dál je to jako dnes – níže postavený zdraví první, atd.
A zrazuje, kdo nechce rozumět,
že láska není dostat ženu v plen,
a kdo se snaží vynucovat hned,
čím má být za svou službu odměněn.
Takových lásek, těch je na tucty,
ale co je nám žena bez úcty,
já, já si musím v lásce vážit žen.

Gunnar
Příspěvky: 157
Registrován: Po 13. Říj 2008 18:13:24
Reputation: 0
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravidla chování v rámci společnosti

Příspěvek od Gunnar » Út 03. Ún 2009 0:00:20

Jo takhle se mi to líbí, já tyhle akce moc neznám a chtěl jsem mít jasno. Takže pokud do toho půjdem jako skupina, budeme spolupracovat a navzájem se podržíme. Což je podobný nebo stejný názor jako mají ostatní.
It is better to die for something than to live for nothing.

Odpovědět
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 1 host